Pedigree SelfiStix

FOTOSESIJAS UZVARĒTĀJA

Jana DzigovskaAkcijas „ PEDIGREEselfieLV” noteikumi

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA „Mars Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003178606, juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija.
2. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA „IDEA RIGA”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40003428059, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīgā, LV-1011, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Akcijas notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.

4. AKCIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Akcijas norises laiks ir no 01.07.2018. līdz 31.07.2018, 12:00

5. BALVU FONDS:
5.1. Galvenā balva – profesionāla fotosesija suņa saimniekam kopā ar savu mīluli, kuru uzņemšana iespējama fotostudijā vai brīvā dabā, pēc izvēles. Studija sagatavos 15 profesionāli apstrādātus foto digitālajā un drukas formātā.
5.1.1. Balvu fonda kopējā vērtība ir 600,00 EUR (seši simti eiro).
5.1.2. Fotopakalpojumus nodrošina SIA H Photography.

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos akcijā, laikā no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. jūlijam 12:00, dalībniekam jāizveido fotogrāfija kopā ar savu suni un jāpublicē savos sociālo tīklu kontos – Facebook vai Instagram, vai abos, pie bildes apraksta izmantojot atsauci (“hashtag”) #PEDIGREEselfieLV. Dalībnieka profilam un fotogrāfijai jābūt publiski pieejamai.
6.2. Akcijas nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.2.1. savā bildē ir publicējis nepiedienīgu un neētisku saturu;
6.2.2. ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.
6.3. Akcijas organizators neatbild par:
6.3.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies radot fotogrāfiju un publicējot to vai saņemot balvu;
6.3.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.3.3. Nepilnīgām publikācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

 


7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstots) dalībnieku, no kuriem tiks izvēlēts viens galvenās balvas laimētājs, kurš iegūs profesionālu fotosesiju sev un savam sunim 600 EUR vērtībā (ieskaitot PVN):
8. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
8.1. Laimētājs tiks noteikts pēc savāktā “man patīk” (“likes”) atzīmējuma daudzuma. Tās publicētās bildes īpašnieks, kurš būs ieguvis visvairāk “man patīk” būs noteikts kā akcijas uzvarētājs.

9. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Galvenās balvas laimētāja vārds un uzvārds tiks publicēts piecu darba dienu laikā pēc uzvarētāja noteikšanas (31.07.2018) akcijas mājaslapā www.pedigree.lv

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Lai saņemtu balvu, laimētājam līdz 2018. gada 31. augustam darba dienās laikā no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA „IDEA RIGA” , Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV - 1011, Latvija, vai jāzvana uz tālruni 67280125, lai vienotos par balvas saņemšanu.
12.1.1. Ja primārais balvas laimētājs nav ieradies pēc balvas vai sazinājies ar SIA „IDEA RIGA” par balvas saņemšanu līdz 2018. gada 31. augustam, vai pārkāpis kādu no akcijas noteikumiem, līdz 2018. gada 5. septembrim mājaslapā www.pedigree.lv tiks publicēts rezervists, kuram līdz 2018. gada 21. septembrim darba dienās laikā no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA „IDEA RIGA” telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV - 1011, Latvija vai jāzvana uz tālruni 67280125, lai vienotos par balvas saņemšanu.
12.2. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte) un jāparaksta balvas pieņemšanas – nodošanas akts, norādot tajā savus personas datus.
12.3. Lai saņemtu laimēto pakalpojumu, laimētājam jāierodas foto studijā SIA H Photography vai citā notikuma vietā, kas iepriekš saskaņota ar fotostudiju, norunātājā laikā.
12.4. Balvas netiek izsniegtas naudā, sūtītas pa pastu vai mainītas pret citiem produktiem vai balvām.
12.5. Balva pēc 2018. gada 21. septembra vairs netiks izsniegta.
13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi līdz 2018. gada 31. jūlijam, iesniedzot SIA „IDEA RIGA”, Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV-1011, Latvija rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un akcijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Akcijā nedrīkst piedalīties SIA „MARS LATVIA” un SIA „IDEA RIGA” darbinieki un to ģimenes locekļi.
14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties akcijā, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA „MARS LATVIA” īpašumā.
15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Piedaloties Akcijā, Akcijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka akcijas rīkotāji SIA „Mars Latvia”, SIA „IDEA Riga”, un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.pedigree.lv , kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
15.2. Akcijas noteikumi, kurus atrodami akcijas mājaslapā www.pedigree.lv

 

SIA „Idea Riga” projektu vadītājs
_____________________
Gatis Upenieks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pielikums nr. 1

1. Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA „Mars Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003178606, juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija.
2. Iespējamie datu saņēmēji : SIA “MARS Latvia” var nodot Akcijas dalībnieku personas datus šādiem personas datu saņēmējiem: sadarbības partnerim SIA „IDEA RIGA”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40003428059, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīgā, LV-1011, Latvija. Akcijas organizatorisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī citiem sadarbības partneriem, kā, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem tajā skaitā, bet tikai balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
3. Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “IDEA RIGA” apstrādās personas datus šādos nolūkos: Akcijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Akcijas noteikumiem, tostarp Akcijas dalībnieku identificēšana, Akcijas organizēšana, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana, informācijas sniegšana par Akcijas
4. Personas datu apstrādes pamati: SIA “IDEA RIGA” izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus: Piekrišana: tajā skaitā Akcijas dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Akcijas organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un informēšanai;
5. Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Akcijas dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.
6. Datu apstrādes ilgums: SIA “IDEA RIGA” apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.
7. Jūsu tiesības: Akcijas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: gatis@ideagroup.lv
8. Akcijas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Akcijas dalībnieks vairs nepiedalās akcijā. Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: gatis@ideagroup.lv
9. Akcijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu aspstrādi Datu valsts inspekcijai.

SIA „Idea Riga” projektu vadītājs
_____________________
Gatis Upenieks
 

Katrs suns ir pelnījis labāko barību
Katrs suns ir pelnījis labāko barību
DentaStix katram sunim
DentaStix katram sunim
Pedigree® suņu barība
Pedigree® suņu barība
Jautājumi un atsauksmes
Jautājumi un atsauksmes